โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
แชร์

รายการตรวจ

Basic Measurement: Vital Signs, Body Mass Index (BMI)ตรวจดัชนีมวลกาย
Physical Examination by Medical Physicianตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
Blood Tests: Complete Blood Countตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Sugar Profile: Fasting Blood Sugarตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Sugar Profile: HbA1Cตรวจระดับน้ำตาลสะสม
Lipid Profile: Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด
Lipid Profile: HDLตรวจระดับไขมัน HDL 
Lipid Profile: LDLตรวจระดับไขมัน LDL 
Lipid Profile: LDLตรวจระดับไขมัน LDL 
Lipid Profile: Triglycerideตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
Kidney Function Test: BUNตรวจการทำงานของไต BUN
Kidney Function Test: Creatinineตรวจการทำงานของไต Creatinine
Kidney Function Test: eGFRตรวจการทำงานของไต eGFR 
Uric Acidตรวจหากรดยูริคในเลือด
Liver Function Test: SGPTตรวจการทำงานของตับ SGPT
Liver Function Test: SGOTตรวจการทำงานของตับ SGOT
Liver Function Test: GGTตรวจการทำงานของตับ GGT
Liver Function Test: Alkaline Phosphataseตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
Liver Function Test: Total Protein (Albumin & Globulin)ตรวจวัดระดับโปรตีนไข่ขาวในเลือด
Liver Function Test: Bilirubin (Total Bilirubin & Direct Bilirubin)ตรวจการทำงานของตับระดับ Bilirubin
Thyroid Function Test: TSHตรวจการทำงานไทรอยด์
Tumor Markers: CEA for Gastro-intestinal Cancerตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
Tumor Markers: AFP for Liver ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Urinalysisตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
Check Up Report Bookสมุดรายงาน

ข้อแนะนำก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

1. กรุณางดน้ำและอาหารก่อนการตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สามารถจิบน้ำได้เล็กน้อย

2. เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายล่วงหน้า

นัดหมายแพทย์

นัดหมาย

Login